“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็นิยมทำกัน ในคืนต้อนรับวันใหม่ ๆ ปีใหม่ ๆ


สวดมนต์ข้ามปี

ทุก ๆ สิ้นปี จะเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนจะมีโอกาสได้ทบทวนตัวเอง ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่จะได้บอกลาวันเก่า ๆ ในปีนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ในปีถัดไป นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลวันเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมที่ผู้คนมักนิยมทำกันในวันเหล่านี้ ก็มีหลากหลายกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัว พี่น้อง คนรัก ทั้งภายในและภายนอกสถานที่พักอาศัย หรือการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้คนมักให้ความนิยมทำกันเป็นอย่างมากในคืนข้ามปี ก็คือ การสวดมนต์ข้ามปี และอาจต่อด้วยกิจกรรมวันปีใหม่ในเช้าวันต่อมาอย่างการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือการไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่วัดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการบทสวดมนต์ข้ามปีนั้นประกอบไปด้วย บทสวดย่อย 9 บทด้วยกัน ซึ่งบทความนี้ก็ไม่พลาดที่จะนำเอาบทสวดมนต์ที่ต้องใช้ในการสวดมนต์ข้ามปีมาแนะนำให้ได้รู้จักกัน ไปดูกันเลย

เริ่มกันที่บทแรก ซึ่งเป็นคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ดังนี้

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทที่สอง เป็นบทกราบพระรัตนตรัย ความว่า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทที่สาม คือ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

บทที่สี่ เป็นการสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ต่อด้วยบทที่ห้า บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทพระพุทธคุณ บทพระธรรมคุณ และบทพระสังฆคุณ ใจความว่า

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทที่หก เป็นบทสวดที่ท่องเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล และช่วยป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สวด ชื่อบทว่ามงคลสูตร

เอวัมเม สุตัง ฯ

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา

อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา

เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา

เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา

ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทที่เจ็ด คือ บทโพชฌังคปริตร ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับขอให้มีสุขภาพดี หายจากโรคภัยต่าง ๆ ที่เบียดเบียน

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ

เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง

สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

บทที่แปด บทพุทธชัยมงคลคาถา สวดเพื่อให้สามารถเอาชนะปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเข้ามาให้พบพานในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

และบทสุดท้าย เป็นบทแผ่เมตตา เพื่อใช้สำหรับสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)

อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

เมื่อคุณผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกับบทสวดในหนังสือสวดมนต์ที่ต้องใช้ท่องในคืนข้ามปีกันไปแล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะกำลังสงสัยอยู่ว่าและเราควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการต้องนั่งเพื่อสวดมนต์ให้ผ่านพ้นจากปีเก่าสู่ปีใหม่กันบ้าง บอกเลยว่าวิธีการนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.หากไปสวดมนต์ที่วัดควรแต่งกายด้วยชุดขาว หรืออย่างน้อยที่สุดควรเป็นชุดที่สุภาพมากที่สุดตามกาลเทศะ แต่หากนั่งสวดเองที่บ้านก็อาจจะเลือกเป็นชุดที่สุภาพพอประมาณ เน้นที่ใส่สบาย ๆ ก็เพียงพอ

2.ไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินควร คือรับประทานอิ่มเกินไป เพราะการนั่งสวดมนต์นาน ๆ อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว อึดอัดระบบย่อยและระบบทางเดินอาหารได้

3.หากต้องมีการเดินทางเพื่อไปร่วมสวดมนต์ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ควรวางแผนการเดินทางให้ดี ไม่ควรไปสายเกินกว่าการเริ่มพิธีสวดมนต์

4.ควรรักษาศีล 5 และสำรวมจิตใจให้มีความเตรียมพร้อมสำหรับการสวดมนต์ในคืนข้ามปี เพื่อให้การสวดมนต์ได้ผลบุญเป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างสูงสุด

5.สำหรับใครที่มีหนังสือสวดมนต์เองอาจจะเตรียมไปด้วยก็ได้เพื่อความสะดวก แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วตามสถานที่จัดงานสวดมนต์ในคืนข้ามปีนั้น มักจะมีจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเพียงพออยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามบทสวดมนต์ข้ามปีดังที่กล่าวในบทความนี้นั้น ท่านผู้อ่านทั้งหลายสามารถหาอ่านหรือหัดสวด หัดท่องก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมได้จากหนังสือสวดมนต์ทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย และสวัสดีปีใหม่ทุก ๆ คน มา ณ ที่นี้ ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตของผู้อ่านทุกท่าน

มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ส่งท้ายปีพร้อมโปรโมชั่นและดีลสุดพิเศษที่ Shopee 12.12 Birthday Sale

ฟินกันต่อกับโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทย ช้อปแค่ 0 บาทก็ส่งฟรีทั่วประเทศ พร้อมรับส่วนลด 50% ทุกวัน รีบช้อปด่วนตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2019 นี้! https://shopee.co.th/m/12-12

Tags: